Розвиток науки


Класична модель наукового знання

На початку 80-х рокiв у фiлософських колах СРСР активно дискутувалося питання проблеми протирiччя мiж логiко-методологiчними дослiдженнями наукової дiяльностi та дослiдженнями соцiально-культурної детермiнованостi науки. Найбiльшого клопоту завдала проблема стандартної моделi наукового знання. Стандартну модель, як правило, розглядають у виглядi логiко-методологiчної чи логiко-лiнгвiстичної реконструкцiї наукової теорiї. Ця концепцiя визнає, що реальнiсть в системi наукових знань репрезентується тiльки фактуальним знанням та мовою пропозицiйної логiки [Див9. - с.16-19], а тому смисл i значення теорiї може бути виявлено тiльки через спiввiдношення з фактами узгодження з вiдомими фактами та передбачення невiдомих. У стандартнiй моделi лише пропозицiйнi мiркування розглядаються як носiй iстинних наукових значень, що перевiряється процедурою доведення.

У 20-30-х рр. ХХ ст. значний внесок у формулювання та розробку стандартної концепцiї науки здiйснили представники Вiденського кола, що органiзацiйно згуртувалися навколо манiфесту наукове розумiння свiту в 1922 роцi при кафедрi фiлософiї iндуктивних наук Вiденського унiверситету керiвник кафедри Морiц Шлiк. Коло безпосередньо складалося з фiлософiв, фiзикiв та математикiв: Р. Карнапа, О. Нейрата, К. Геделя, Г. Гана, Ф. Вайсмана, Г. Фейгля. У засiданнях кола приймали участь: Г. Рейхенбах, А. Айєр, К. Поппер, Е. Нагель. За основоположну модель науки представники кола визнавали концепцiю логiчного атомiзму розроблену Бертраном Расселом та його учнем Людвiгом Вiтгенштейном для здiйснення логiчного аналiзу мови науки.

Тезу про наукову необґрунтованість цiєї концепцiї було проголошено пiсля виявлення її неспроможностi критично віднестися до умов та мiри прийнятностi своєї власної реконструкцiї. А саме: стандартна модель визнаючи себе науковою, не здатна зробити себе саму предметом емпiричного фактуального дослiдження. Так у 1963 роцi було висунуте зауваження Е. Геттiєра [Див10.-с.231-233], що визначення знання у якостi iстинної i обґрунтованої гадки не має достатнiх умов для доведення можливостi визначення гадки у якостi знання.

Наведемо зразок негативної констатацiї наслiдкiв критики стандартної моделi наукового знання: Сучасний стан аналiтичної фiлософiї науки визначається як кризовий. Парадигма, створена логiчним позитивiзмом, зруйнована, запропоновано множину альтернативних методологiчних концепцiй, однак, жодна з них не здатна вирiшити усвiдомленi проблеми. Немає жодного принципу, жодної методологiчної норми, якi не викликають сумнiви. В особi Пола Фейєрабенда аналiтична фiлософiя науки дiйшла до виступу проти самої науки та до виправдання релiгiї. Однак якщо зникає межа мiж наукою i релiгiєю, наукою i мiфом, тодi повинна зникнути i фiлософiя науки як теорiя наукового пiзнання. За останнi десять рокiв у фiлософiї науки не виникло жодної значної оригiнальної концепцiї...

До внутрiшнiх джерел кризи маємо вiднести вiдмову фiлософiї науки вiд принципу вiдображення та, вiдповiдно, вiд поняття iстини [9. - с.127].

Стосовно цитати зазначимо, що принцип вiдображення та теорiя iстини основана на вченнi про вiдповiднiсть неспiвмiрнi з наукою взагалi, а не фiлософiєю науки окремо, оскiльки вони iгнорують визначену ще Парменiдом вiдмiннiсть докси i iстини. Взагалi, думка, що теоретичний агностицизм може бути спростованим лише за допомогою апріорного прийняття принципу вiдображення та поняття iстина, бо в системi поєднаних пропозицiйною логiкою мiркувань принципово неможлива експлiкацiя об'єктивної дiйсностi, досить розповсюджена. Однак, це помилкова позицiя дрiмучого логiцизму, який спирається на банальний есенцiалiзм платонiстiв, що не вiдповiдає епiстемологiчним реалiям. Навпаки, розбудова наукової теорiї здебiльшого розкривається як систематичне подолання агностицизму обгрунтованими мiркуваннями, якi спираються на безперервну експлiкацiю основоположень пiзнавальної дiяльностi суб'єкта.

Експлiкацiя як логiко-методологiчний а не геменевтичний засiб замiщення неточного поняття чи уявлення обґрунтованим i точним поняттям, у сферi розгортання теоретичного пiзнання визнається iнструментарiєм розробки висхiдних наукових понять. Оскiльки поняття матерiя, каузальнiсть, вiдображення, iстина здебiльшого наявнi в теоретичних системах не як експлiкованi, а як апрiорнi онтологiзованi положення, пропозицiя розглядати їх у якостi безпосереднiх пiдвалин науковостi не витримує критики. Тут ми повиннi погодитися з пропозицiєю так званих постмодернiстiв. Опора науки на такi пiдвалини здатна пiдтримати лише вiрування, а не науку. Одночасно, перевiрка практикою та вiдома властивiсть теоретичного пiзнання бути реально прогностичним є та головна властивiсть науки, завдяки якiй саме їй, а не герменевтицi, метафiзицi, теологiї чи астрологiї, надають перевагу при вирiшеннi практичних проблем.

Науковий скептицизм вимагає, щоб формулювання проблеми було визнане рацiонально-теоретичним, тобто незалежним вiд гри суб'єктивного духу. Лише тодi окрема проблема чи задача та їх вирiшення отримують назву наука. Змiстовно, обґрунтування наукової проблеми завжди полягає у доведеннi її незалежностi вiд суб'єкта. У свою чергу, процедура доведення об'єктивностi проблеми слугує методом усвiдомлення, що предмет наукового дослiдження вийшов за межi будь-якого суб'єктивного досвiду. В iншому випадку, суб'єктивний досвiд своєю власною несуперечливою самозмiною повинен знiмати саму можливiсть фiксацiї проблеми. Отже, цiлком логiчним стає висновок, що у формах усвiдомлення проблеми в теорiї представлене iснуюче незалежно вiд суб'єкта.

Концепцiя розуму, як здатностi суб'єкта бути у злагодi iз самим собою Гуссерль [Див11.-с.86-92] обґрунтовує обов'язкову тавтологiчнiсть правильного логiчного висновку. Тому виявлення антиномiй розуму та логiчних протиріч у структурi наукової теорiї, у першу чергу, вiдкривають межу тавтологiї - єдностi суб'єкта iз самим собою. Отже, суперечностi в логiчно правильних наукових мiркуваннях можуть репрезентувати межу залежного вiд суб'єктивностi. Репрезентується або помилка наших мiркувань, або дещо незалежне вiд суб'єкта, що здебiльшого називають об'єктивним.

Осмислення факту iснування об'єктивних проблем виявляє усвiдомлення факту незнання причини їх виникнення. Доведення незалежностi вiд самототожнього суб'єкта об'єктивнiсть певної проблеми слугує доведенням наявностi зв'язку мiж досвiдом суб'єкта та незалежним вiд нього буттям. Тим самим, об'єктивна реальнiсть, матерiя не копiюється, не фотографується, не вiдображується нашими вiдчуттями, вона експлiкується за допомогою рефлексивних мiркувань над проблемою, джерелами її появи.

Так, на пiдставi дослiдження можливостей суб'єктивного ряду казуальностей стандартна модель наукового знання ми здатнi експлiкувати поняття об'єктивна причина. Одночасно, завдання вимiру казуальностей в об'єктивнiй дiйсностi вимагає суб'єктивного визначення одиниць та еталонiв такого вимiру серед матерiальних об'єктiв, сенс яких стає визначеним лише певними поняттями. Наприклад, доба 24 години, змiна дня i ночi, як певна одиниця вимiру часу не має сама по собi такої властивостi, поза взаємодiєю iз суб'єктом. Отже iснування сенсу в одиницях i еталонах вимiру передбачає постiйне повернення до теоретико-суб'єктивної каузальностi, а суб'єкт слугує постiйним висхiдним станом будь-якого пiзнавального акту, початком подолання власної самообмеженостi.

При здiйсненнi переходу вiд мислимої каузальностi до матерiальної емпiричне виявляє себе у якостi репрезентацiї незалежного вiд розуму, вiд логiчного, вiд суб'єктивного. У свою чергу, наукова рацiональнiсть торує свiй шлях через вiдношення емпiричне-теоретичне-емпiричне.

Враховуючи наведене, до прийнятних методологiчних основоположень фiлософiї науки можна вiднести наступнi тези:

1 Усвiдомлення наявностi проблеми - свiдчення об'єктивностi буття.

2 Якщо проблема не вирiшується, то виявлена межа iдеального буття, усвiдомлення iснування якої вимагає звернення до буття незалежного вiд суб'єкта.

Варiантом пошуку засобiв експлiкацiї наукових уявлень дiйсностi можна вважати прийняту першою фiлософiєю науки позитивiзмом теорiю наукового досвiду розроблену в 70-х рр. ХIХ ст. австрiйським фiзиком Е. Махом [Див12] i швейцарським фiлософом Р. Авенарiусом, яка отримала назву емпiрiокритицизм. Викривлену версiю емпiрiокритицизму, розроблену в Росiї О. О.Богдановим, що називається емпiрiомонiзм ми не приймаємо, оскiльки вона являє собою безпосереднє повернення до iдей Берклi.

Залишивши у своїй фiлософiї критицизму лише чуттєвi данi як єдину реальнiсть, що наявна в якостi об'єкта наукового пiзнання, Ернст Мах та Рiхард Авенарiус запропонували абстрагування визначної характеристики наукового факту як знання принципово вiдмiнного вiд наукової теорiї. Запропонована ними абстракцiя дуже схожа на повторення iдей Берклi та Юма. Однак, у засновникiв суб'єктивного iдеалiзму не здiйснювалося методологiчне протиставлення фактiв i теорiй. Зазначене протиставлення, у якостi центральної проблеми, наявне саме в емпiрiокритицизмi. Тому, стосовно концепту Маха i Авенарiуса, слiд визнати факт особливого виду вiдкриття, не зважаючи на наявнiсть ряду виявлень хибної свiдомостi у виглядi психологiзацiї розкритої Гансом Рейхенбахом [Див13.-с.346-355].

Однак iсторичний досвiд часто демонструє нам приклади позитивної мiфологiчної мiстифiкацiї. Так, нагадаємо про пiфагореїзм, який спромiгся утворити поняття число протиставивши а не абстрагувавши його тiлесностi завдяки мiстичному вченню про здатнiсть числа iснувати незалежно вiд тiла та робити тiло залежним вiд свого iснування. Містику числа а не кiлькостей ми не знайдемо нi у вавiлонян, нi у шумерiв, нi у єгиптян. Пiфагорейське поняття число утворене за допомогою його мiстифiкацiї дозволило зробити числа предметом безпосереднього умоспоглядання та уявлення з наступним аналiзом вiдношень мiж чистими числами як вiдношень незалежних вiд речей. Ця iдея стала основоположним першоначалом появи математики як окремого роду знання, що iснує сьогоднi за допомогою стандартного вiдрефлексованого демiстифiкованого уявлення у виглядi: уявiть собi....

У випадку з фiлософiєю фiзика Маха i фiлософа Авенарiуса, як цiлком слушно зазначив А. Нiкiфоров, аналiтична фiлософiя науки отримала свою основоположну iдею: Те, що дане нам у чуттєвому сприйняттi, ми можемо знати з абсолютною достеменнiстю.

- Ось вона, достеменнiсть! У Вiтгенштейна структура висловлювання спiвпала зi структурою факту, тому iстинне висловлювання стало абсолютно iстинним, оскiльки воно не тiльки вiрно описує певний стан речей, а також у своїй структурi виявляє структуру положення речей. Тому iстинне висловлювання не може бути нi змiненим, нi вiдкинутим[9.-с.21-22].

Треба зазначити, що неопозитивiзм, з його розробкою стандартної моделi науки та вирiзненням контексту вiдкриття i контексту обґрунтування, не приймав у повному обсягу психологiзаторської інтерпретації теорiї наукового досвiду емпiрiокритицизму. Логiчний атомiзм Рассела i Вiтгенштейна будувався з урахування феноменологiчної критики емпiрiокритицизму Гуссерлем, яка чiтко вирiзняла методологiчне як чисто логiчне вiд психологiчного. Тому психологiзм Маха i Авенарiуса краще вiднести до мiфологiчного свiтогляду, який виконав зовнiшньо мотивацiйну функцiю робочої гiпотези.

Завдячуючи фiлософським дослiдженням даної традицiї протиставлення понять теорiя - факт набуло концептуального статусу в фiлософiї взагалi.

Стосовно рiзноманiтної лiтератури радянської доби присвяченої критицi позитивiзму та неопозитивiзму маємо зазначити, що її сенс можна звести до виразу: А слона ми i не помiтили. Особливо дратує критика, яка не вирiзняючи засоби конструювання уявлень вiд самих уявлень про будову об'єкта починає розповiдати про незаконнiсть тих чи iнших процедур. За яскравий приклад слугує регулярна критика вимоги неопозитивiстiв будувати абстракцiю предмета наукового дослiдження вилучаючи поняття розвиток. Треба завжди пам'ятати, що з точки зору позитивного тлумачення поняття об'єктивна наука виявити наявнiсть еволюцiї дослiднику повиннi факти, а не його фiлософська настанова. Однак, майже кожний другий критик неопозитивiзму i досi вважає за свiй обов'язок засвiдчити незгоду з iгноруванням розвитку, антиiсторизмом, чим виявляє своє нерозумiння, що саме ця iдея дозволила побудувати уявлення про iснування рiзних логiчних та мовних структур у системах наукового знання, дослiджувати цi структури у якостi окремого предмета пiзнання, виявити у цих структурах усталенi формальнi вiдношення. Тим самим, для загальноiсторичного поступу науки, людства, фiлософiя науки неопозитивiзму її теорiї логiчного синтаксису та семантики стала засобом виявлення iнформацiйних систем у якостi окремого предмета пiзнання, за допомогою якого вiдбулося основоположення нових наукових дослiджень - кiбернетики, наприклад.

Сталося так, що фiлософи, якi вели розмову про союз фiлософiї з наукою, пропонували науковцям слiдувати за найдосконалiшою фiлософiєю та не лiзти в неї зi своїми власними фiлософськими наівностями як це робили на думку фiлософа Володимира Ульянова [Див14.-с.460-461,464-467] фiзики Мах, Дюгем i математик Пуанкаре нiчого позитивного не змогли запропонувати науцi. У той самий час, фiлософи, що вважали за своє кредо йти за наукою, стали реальними будiвничими нових наукових дисциплiн та їх досягнень Конт - соцiологiї, Мiлль - соцiологiчної статистики, Рассел - нової математики, Пуанкаре - математичної фiзики, Тарський i Айдукевич лiнгвiстики та iнформатики.

Не дивлячись на загальне визнання недолiкiв стандартної моделi наукового знання майже кожне дослiдження науки знов i знов повертається саме до неї. Методологiчнi та iсторико-культурнi дослiдження науки кожен раз протиставлять себе цiй концепцiї чи при вiдборi висхiдної точки аналiзу, чи логiко-математичного арсеналу засобiв реконструкцiї науки. Тобто - стандартна модель стала класичною. Не дивлячись на постiйну її критику, з нею продовжують працювати, бо всi iншi моделi не демаркуються в специфiчно науковi. Спроба структуралiзму подолати обмеженiсть класичної моделi пiсля його детального аналiзу була визнана лише однiєю з модифiкацiй тiєї ж стандартної моделi.

Використання поняття класичне, у розглянутому випадку, означує такий iнтелектуальний здобуток, який став генетичним джерелом побудови рiзних iнодi антиномiчних напрямкiв, учень, теорiй. Тому класичнi системи знання розглядаються як пiдвалини, до яких звертаються некласичнi системи обґрунтовуючи свої витоки, свою вiдмiннiсть новизну та своє право на iснування. У свою чергу, некласичнi системи уявлень про свiт фiзичнi, хiмiчнi, iсторичнi теорiї можуть iснувати у вказанiй якостi доти, доки вони самi не стали джерелом нових систем знання, по вiдношенню до яких передуючi [ранiше некласичнi] почнуть визнавати класичними. Так, сьогоднi в фiлософiї науки поширюються концепцiї нелiнiйної динамiки основ науки, якi обґрунтовують фундаментальнiсть семантичних зрушень у фiзицi, космогонiї, математицi у зв'язку з використанням мови нелiнiйних систем. Оскiльки фiлософсько-рефлексивне обґрунтування цих концепцiй здiйснюється виключно через протиставлення лiнiйного - нелiнiйному є усi пiдстави для визначення їх у якостi некласичних.

Зазначимо, що класична традицiя фiлософствування фiлософiв науки набула поширення завдяки праць неокантiанцiв, якi пiсля заклику Отто Лiбмана Назад до Канта, проголошеного у 1865 р., почали систематичнi пошуки вирiшення проблеми подолання протистояння нiмецької класичної фiлософiї та бурхливого розвитку науки у першiй третi ХIХ ст. Пошуки неокантiанцiв спрямованi на трансцендентальне обґрунтування фiлософiї як логiки чистого пiзнання стали основою для формування фiлософiї науки як самостiйного напрямку. Думка Вiльгельма Вiндельбанда, що вiдмiннiсть мiж науками про природу i науками про дух полягає в рiзних методах, тобто у суттєвому ніщо форма, складає нарiжну тезу для виникнення епохи фiлософiї науки. Iсторично сталося так, що розгорнутi дослiдження наукових методiв неокантiанцям не судилося здiйснити. Це зробив позитивiзм. Сам термiн фiлософiя науки набув поширення у англо-саксонських позитивiстiв, якi визнають себе аналiтиками. Для нас таке самовизначення представникiв аналiтичної традицiї один iз вiдомих центрiв Оксфорд досить умовне, бо ми повиннi враховувати iсторичне корiння їхньої фiлософiї, яке безпосередньо витiкає з традицiй франко-нiмецької фiлософiї кiнця ХIХ - поч. ХХ ст.

Як самостiйний напрямок фiлософiя науки започатковується методологiєю iндуктивiзму, яку розвивав здебiльшого позитивiзм. При перетвореннi вчення про iндуктивний метод в методологiю iндуктивiзму вдалося довести, що взаємозв'язки в системi наукового знання можуть розглядатися як предмет емпiричного дослiдження. Навiть виник парадоксальний термiн: логiчний емпiризм. Було зроблено висновок, що система знань має власнi унiкальнi особливостi, якi неможливо звести до властивостей матерiальної дiйсностi. Даний висновок став пiдставою для свiдомого визнання системи знань предметом наукової фiлософiї, що вирiзняє її вiд iнших наук.

Появу та становлення фiлософiї науки у якостi окремого напрямку пов'язують з першим позитивiзмом засновник О. Конт, який запропонував класичне протиставлення наукового формулювання головного питання пiзнання у формi ЯК? метафiзичному питанню у формi ЧОМУ?.

Конт виходить з того, що поняття, котрi вiдповiдають принципам позитивного пiзнання, можуть бути побудованi лише при допомозi iндуктивного методу Сократа i Ф. Бекона, а цей метод узагальнює саме данi досвiду без внесення до них чужорiдних суб'єктивних уявлень та понять, що можуть не узгоджуватися з вiдправними емпiричними даними.

На його думку, тiльки вже наявнi науки, як готовий результат здiйсненого пiзнання, можуть узагальнено подаватися з порушенням iндуктивного методу наукового пiзнання - дедуктивно: у виглядi класифiкацiї наук, де науки розташовуються у порядку слiдування вiд загального, легшого для вивчення та точного знання, до часткового, складнiшого для вивчення, а тому менш точного. Фактично, дедуктивному методу Конт вiдводив роль систематизатора одержаних за допомогою iндукцiї знань.

Запропоноване О. Контом означення вiдмiнностi мiж методом наукового пiзнання iндукцiя та викладом отриманих наслiдкiв у виглядi дедуктивно впорядкованої системи знання, складає одну з перших змiстовних, а не формальних, спроб визначити взаємовiдношення та взаємовпорядкування рiзних методiв. Його концепцiя впорядкування вiдносин мiж методами, означення предмету та сфери застосування кожного з методiв, започатковує нову традицiю дослiджень - методологiя науки. Залучене ним поняття методологiя використовується у значеннi вчення про методи, їх взаємозв'язок та взаємовiдношення.

Cформульованi О. Контом закон трьох стадiй розвитку пiзнання iндукцiя та класифiкацiя наук дедукцiя започатковують перше методологiчне вчення про змiстовно рiзне взаємовiдношення рiзних наукових методiв, де iндукцiї належить визначальна роль. Так, у головних творах першого методологiчного перiоду творчостi Конта шеститомний Курс позитивної фiлософiї i Дух позитивної фiлософiї проголошується iснування лише зовнiшнiх явищ, тим самим стверджується iснування зовнiшнього свiту як пiдстави для його пiзнання. Претендуючи на створення наукової фiлософiї, Конт опрацював численнi природничонауковi матерiали; однак, на вiдмiну вiд енциклопедистiв XYIII ст. згiдно з поширеним сьогоднi визначенням: засновникiв iдеологiї Модерну, вiн пiдходив до цих матерiалiв зi скептичної точки зору, бо вважав, що вивчення явищ, замiсть того, щоб стати коли-небудь абсолютним, повинно завжди залишатись вiдносним, бо залежить вiд нашої органiзацiї i нашого положення. Саме у послiдовному означеннi Контом вiдносностi властивостей суб'єкта наукового пiзнання ми бачимо визначальний крок до розбудови фiлософiї науки, котра вважає за свiй обов'язок проведення дослiджень когнiтивних властивостей суб'єкта науки та розробку методологiї, що враховує епiстемологiчне знання.

Популярні записи

Схожі статті: